۵۴ مطلب با موضوع «بیوشیمی» ثبت شده است

تجزیه و دفع هم

1 ) هم مولکول بزرگی است و در اولین مرحله تجزیه هم، کمپلکس آنزیمی "هِ ماکسیژناز" با بازکردن حلقه بزرگ مولکول، آهن را از مرکز آن خارج

میکند و مولکول بیلیوردین )مولکول سبز رنگ( تشکیل میشود.

2 ) بلیوردین احیا میشود و به بیلیروبین )مولکول زرد رنگ و نامحلول در آب( تبدیل میشود. این ترکیب در بافتهای مختلف بدن خصوصا

بافتهایی که وظیفه لیز کردن RBC ها را دارند، تشکیل میشود. مانند: سیستم رتیکولوم اندوتلیال و تیموس.

3 ) آلبومین که یک ناقل عمومی است، بیلیروبین را از بافتها به کبد منتقل میکند. در سطح سلولهای کبد، گیرندههایی برای کمپلکس آلبومین

- بیلیروبین وجود دارد و بیلیروبین وارد سلول کبدی میشود.

4 ) کونژوگاسیون: در کبد به هر مولکول بیلیروبین، دوتا گلوکورونیک اسید بهوسیلهی کمپلکس آنزیمی "بیلیروبینگلوکورونیلترنسفراز" متصلشده

و بیلیروبیندیگلوکوروناید تولید میشود )گلوکورونیک اسید، فرم اکسیده گلوکز است و به علت دارا بودن بار منفی، به ترکیبات دیگر متصل

میشود و ترکیبات نامحلول را به حالت محلول در میآورد که درنهایت منجر به سمزدایی بدن میشود(.

5 ) بیلیروبین دیگلوکوروناید که ترکیبی محلول است، از کبد خارج

میشود و در مسیر دفع قرار میگیرد. مسیر اصلی دفعی بیلیروبین از

طریق صفرا و نهایتا مدفوع است.

۶ ) بیلیروبین در روده توسط باکتریهای رودهای به یوروبیلینوژن )محلول

در آب( تبدیل میشود.

7 ) بخشیاز یوروبیلینوژن به استرکوبیلین تبدیل میشود و از طریق مدفوع

دفع میشود و بخشی از آن بازجذب شده و توسط کلیه دفع میشود.

نکته: بیلیروبین به سه شکل کوژوگه، غیرکونژوگه و یوروبیلینوژن میتوانند

در خون وجود داشته باشند و با اندازهگیری آنها میتوان به اختلالات مسیر

دفعی پیبرد.

یرقان / زردی: هرگونه افزایش بیلیروبین در خون که منجر به زرد

شدن پوست و سفیدی چشم میشود. یرقان میتواند بهعلت افزایش تولید بیلیروبین و یا کاهش دفع آن صورت گیرد که به سه دسته تقسیم

میشود:

1 ) Pre-Hepatic )پیشاز کبد(: به هر علتی افزایش تولید بیلیروبین وجود داشته باشد منجر به یرقان پیشاز کبد میشود. برای مثال نوزادی که

متولد میشود، به این دلیل که هموگلوبین دوران نوزادی از نوع F است باید به نوع A تبدیل شود، مقدار زیاد همولیز در بدن نوزاد اتفاق میافتد

تا هموگلوبین F را کاهش دهد. چون این نوع یرقان در همه نوزادان وجود دارد، به آن یرقان فیزیولوژیک گفته میشود. هرچه توان کبد در

پاکسازی و کونژگاسیون بیشتر باشد، زردی خفیفتر خواهد بود. در بیماران مبتلا به آنمی همولایتیک مانند افراد G6PD Deficient ، مدام

گلبولهای قرمز لیز میشوند و فرد مبتلا به یرقان پیشکبدی خواهد بود )افزایش تولید / همولیز(.

2 ) Hepatic )کبدی(: اگر کبد توانایی کونژوگاسیون را نداشته باشد نمیتواند بیلیروبین را به مسیر دفعی هدایت کند و زردی رخ میدهد. در افراد

مبتلا به سیروز کبدی و هپاتیت مشاهده میشود )کاهش دفع(.

3 ) Post-Hepatic )پس از کبد(: اگر انتقال بیلیروبین از کبد به روده صورت نگیرد منجر به این نوع زردی میشود. انسدادی مجاری کیسه صفرا

منجر به زردی پس از کبدی میشود )وجود سنگ کیسه صفرا( )کاهش دفع(.

نکته: در فرد مبتلا به زردی Pre-Hepatic و Hepatic ، سطح بیلیروبین غیرکونژوگه بالا میرود که در حالت Pre-Hepatic ، بیلیروبین

کونژوگه هم افزایش پیدا میکند )البته در نوزادان این طور نیست! چون کبد هنوز ظرفیت کمی دارد(. زیرا کبد با تمام ظرفیتش در حال فعالیت

است ولی در حالت Hepatic ، کبد عملکرد خوبی ندارد در نتیجه بیلیروبین کونژوگه کمتر افزایش مییابد. اگر مشکل کبدی پیشرفت کرده باشد،

8

ممکناست به جایی برسد که کونژوگاسیون اصلا انجام نشود و سطح

بیلیروبین کونژوگه کاهش، و غیرکونژوگه 100 % افزایش یابد. در فردی که

دچار انسداد صفراوی است، بیلیروبین کونژوگه بالا میرود )در این افراد

بیلیروبین غیرکونژوگه هم به مقدار خیلی کم افزایش مییابد(.

نکته: فوتوتراپی )استفاده از نور مخصوص یا نورمهتابی( در نوزادان، باعث

شکستهشدن بیلیروبین میشود. ولی اگر بیلیروبین در این نوزادان بیشتر

از 15mg/dl باشد، چون نامحلول در آب است بهراحتی از سد خونی -

مغزی عبور میکند و اگر کنترل نشود میتواند منجر به آسیب مغزی شود.

در نتیجه در این نوزادان تعویض خون در الویت قرار میگیرد.


چند نقص متابولیسمی بیلیروبین:

1 ) Crigler-Najjar syndrome : نقص در آنزیم بیلیروبین گلوکورونیلترنسفراز وجود دارد و کونژوگاسیون بیلیروبین مختل میشود.

 نوع I : آنزیم کلا تولید نمیشود  افزایش بیلیروبین غیرکونژوگه

2 ) Gilberts syndrome : همان Crigler-Najjar II است که در این حالت نقص درآنزیم وجود دارد و فعالیت آن کم است  افزایش

بیلیروبین غیرکونژوگه )کمتر از نوع یک(.

3 ) Dubin-Johnson syndrome : ظرفیت دفع بیلیروبین در آنها کم میشود و مشکل در انتقال بیلیروبین به صفرا وجود دارد. بیلیروبین

کونژوگه افزایش مییابد و دچار زردی متوسط میشوند. این افراد در گرسنگی طولانی مدت دچار زردی میشوند.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۸:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم کامپیوتر و آمار و احتمالات در شاخه زیست‌شناسی مولکولی است. در چند دههٔ اخیر، پیشرفت در زیست‌شناسی مولکولی و تجهیزات مورد نیاز تحقیق در این زمینه باعث افزایش سریع تعیین توالی ژنوم بسیاری از گونه‌های موجودات شد، تا جایی که پروژه‌های تعیین توالی ژنوم‌ها از پروژه‌های بسیار رایج به حسب می‌آیند. امروزه توالی ژنوم بسیاری از موجودات ساده مانند باکتریها تا موجودات بسیار پیشرفته چون یوکاریوتهای پیچیده شناسایی شده‌است. پروژهٔ شناسایی ژنوم انسان در سال ۱۹۹۰ آغاز شد و در سال ۲۰۰۳ پایان یافت و اکنون اطلاعات کامل مربوط به توالی هر ۲۴ کروموزوم انسان موجود است.

ادامه مطلب...
۰۸ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

نوکلوتید ها؛ ساختارهای پورینی و پیریمیدین و فرم های مختلف DNA

v     تفاوت ساختارهای پورینی و پیریمیدینی این است که در ساختارهای پورینی یک حلقه ایمیدازولی هم داریم.

 

تفاوت دیگر این­است که ساختار پورینی 9عدد N وساختار پیریمیدینی 6عددN دارد.

v      باز آلی با یک پیوند گلیکوزیدی به یک قند پنتوز متصل می‌شود و ساختار نوکلئوزید را تشکیل می‌دهد که این ساختار یعنی نوکلئوزید بدون فسفات است.    

v     تفاوت قند پنتوز در RNA  و DNA  در (2C ) ( یعنی کربن دوم در حلقه پنتوز) است که اکسیژن از دست می‌دهد و دی اکسی می‌شود.این پیوند به خاطر این است که جفت الکترون های نیتروژن و قند پنتوز یک واکنش پیوندی با هم دارند و دو مدل ایجاد می‌کنند که تقریباً تصویر آینه ای یکدیگر هستند.

ادامه مطلب...
۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

تفاوت یوکاریوت ها و پروکاریوت ها

تفاوت یوکاریوت ها  و پروکاریوت ها عمدتا به ساختار هسته برمی گردد.

پرو: اولیه       یو:واقعی      کاریوم :هسته

یوکاریوت ها هسته ی سازمان یافته و مجزا از سیتوپلاسم دارند اما باکتری ها چیزی مشخصا به اسم هسته ندارند بلکه نوکلئوئید

(شبه هسته ) دارند که توسط غشا، سیتوپلاسم از هسته جدا نشده.

اندامک های سلولی در یوکاریوت ها توسعه یافته اند  اما پروکاریوت ها اندامک ندارند.


ادامه مطلب...
۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۰۹ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

افسردگی و سروتونین

سروتونین یا هیدروکسی‌تریپتامین نوعی انتقال‌دهنده‌های عصبی از نوع مونوآمینه اسید بیوژنیک است. به لحاظ بیوشیمی از مشتقات تریپتوفان می‌باشد. سروتونین به طور اهم در دستگاه گوارش، پلاکتها و سیستم عصبی مرکزی حیوانات و همین‌طور انسان یافت شده است. این ماده نزد افکار عمومی به عنوان جاری کنندهٔ «احساس خوب» شناخته شده است.

 

تقریباً ‍۹۰٪ از سروتونین موجود در بدن انسان در سلول‌های انتروکرومافین که به صورت پراکنده در غشای دستگاه گوارش موجوداند متمرکز است و در آن‌جا موجب تنظیم تحرکات روده می‌گردد. مقادیری کمتری از سروتونین با شبکه عصبی سروتونرژیک سیستم اعصاب مرکزی سنتز شده و کارکردهای گوناگونی می‌یابد، این کارکردها شامل تنظیم در حالات روحی، اشتها و خواب می‌گردد. سروتونین همچنین دارای عملکردهای شناختی، مانند تأثیرات بر حافظه و یادگیری نیز می‌باشد. مدولاسیون سروتونین در سیناپسها به عنوان عملکرد اصلی برای چندین کلاس مختلف از داروهای ضدافسردگی شناخته شده است.


 

ادامه مطلب...
۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

افسردگی و هورمون اندورفین

آندورفین، نوعی ماده شمیایی آرام بخش است. این ماده نوعی پپتید است که از غدد مخاطی و هیپوتالاموس در مهره داران ترشح می شود. آندورفین از نظر توانایی ایجاد حالت بی احساسی نسبت به درد و داشتن احساس خوب جسمی، به داروهای حاوی تریاک شبیه است. در کل، این ماده به عنوان تسکین دهنده درد عمل می نماید.

این پپتید کنترل کننده اعصاب، اولین بار در سال 1975 م توسط جان هیوز با آزمایش روی مغز خوک کشف شد. بعدها انواع مختلفی از آندورفین کشف گردید. واژه آندورفین خود مخفف واژه های (endogenous morphine) به معنای مورفینی است که به طور طبیعی در بدن تولید می شود. معروف ترین انواع آندورفین، نوع آلفا، بتا و گاما می باشند که در میان آنها، نوع بتا بهترین اثر را در کاهش درد دارد.

از واژه آندورفین برای انواع مواد آرام بخش درون ریز استفاده می شود که دلالت بر نوعی فعالیت دارویی می کند که به فعالیت کورتیکوسترویدها بسیار شبیه است.

ادامه مطلب...
۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

داروسازی و دستگاه عصبی

تقسیم بندی شیمیایی سیستم عصبی خودمختار

بر اساس ماده میانجی آزاد شده می‌توان سیستم عصبی خودمختار را به بخشهای کولینرژیک و نورآدرنرژیک تقسیم کرد. نورونهایی که کولینرژیک هستند عبارتند از: کلیه نورونهای پیش عقده‌ای ، نورونهای پس عقده‌ای پاراسمپاتیک از نظر تشریحی ، نورونهای پس عقده‌ای سمپاتیک از نظر تشریحی که به غدد عرق عصب می‌دهند ، نورونهای سمپاتیک از نظر تشریحی که روی عروق خونی عضلات مخطط ختم شده و هنگام تحریک موجب اتساع عروقی می‌شوند.

 

ادامه مطلب...
۰۳ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

ترکیبات کمپلکس : چیستی و اهمیت

ترکیبات کمپلکس به دسته‌ای از ترکیبات در شیمی معدنی گفته می‌شود که دارای فلز و لیگاند باشند.

 

تعداد اتم‌های فلز و لیگاند در این ترکیبات متنوع است.

 

اولین بار آلفرد ورنر ساختمان این ترکیبات را پیشنهاد کرد.

 

اهمیت ترکیبات کمپلکس

اهمیت این ترکیبات در شیمی به قدری است که در همه مباحث شیمی از جمله در مبحث سنتز ترکیبات آلی نیز وارد شده‌اند. بررسی انرژی تشکیل پیوندها در این ترکیبات از مباحث شیمی فیزیک است.

 

ساختمان ترکیبات کمپلکس

ساختمان الکترونی این ترکیبات بستگی به نوع فلزها و آنیون‌های تشکیل دهنده آنها دارد و می‌توان با بررسی ساختار الکترونی اتم‌ها آن را تعیین کرد. نوع فلز و نیز نوع دو یا چند آنیون، مولکول خنثی و لیگاند که در این ترکیبات وجود دارد ساختمان آنها را تعیین می‌کند.

 

در شیمی معدنی ترکیباتی وجود دارند که در آن اتم مرکزی حداقل با یک پیوند داتیو با گروه اتمهای اطراف خود (لیگندها) ارتباط برقرار می‌کند. در‌ این ترکیبات اتم مرکزی گیرنده جفت الکترون می‌باشد، چنین ترکیباتی را کمپلکس یا ترکیبات کئوردیناسیونی می‌نامند. اتم مرکزی در این ترکیبات معمولاً دارای یک حفره الکترونی می‌باشد که می‌تواند الکترونهای جفت نشده لیگند را بگیرد و یک پیوند کووالانسی-کئوردیناسیونی ، (داتیو) تشکیل دهد.

 

کمپلکسهایی که در آنها انتقال الکترون می‌تواند در تشکیل پیوند نقش بسزایی داشته باشد کمپلکسهای دهنده - گیرنده می‌نامند. اکثر عناصر جدول تناوبی اعم از فلزات گروه اصلی ، فلزات گروه واسطه و غیر فلزات می‌توانند کمپلکس تشکیل دهند.


ادامه مطلب...
۱۸ آذر ۹۵ ، ۱۸:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

پرولین

پرولینیک اسید آمینهٔ نوع یک با فرمول شیمیایی CH)۳CHNH۲(COOH است.


پرولین یک اسید آمینهٔ غیر ضروری ا‌ست.


برای مشاهده مطلب اسید آمینهٔ غیر ضروری کلیک کنید.


زنجیره جانبی پرولین شامل یک حلقه است و این حلقه آلی باعث غیر قطبی شدن این ملکول می شود

برای مشاهده مطلب اسید آمینهٔ غیر قطبی کلیک کنید.


کدون‌های آلانین عبارت اند از: CCU، CCC، CCA، CCG.


برای مشاهده مطلب رونویسی کلیک کنید.

ادامه مطلب...
۲۷ آبان ۹۵ ، ۱۹:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

گلیسین

آلانین یک اسید آمینهٔ نوع یک با فرمول شیمیایی CH2-COOH است.


آلانین یک اسید آمینهٔ غیر ضروری ا‌ست.


برای مشاهده مطلب اسید آمینهٔ غیر ضروری کلیک کنید.


گلایسین فاقد زنجیره جانبی است و به علت وجود گروه آمینو و کربوکسیل ، آمینو اسیدی قطبی است.


برای مشاهده مطلب اسید آمینهٔ قطبی کلیک کنید.


کدون‌های آلانین عبارتند از:
GGU، GGC، GGA و GGG.


برای مشاهده مطلب رونویسی کلیک کنید.


ادامه مطلب...
۲۷ آبان ۹۵ ، ۱۷:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin