لطفا برای بهتر شدن شرایط داروسازی کشور و بهبود سلامت عمومی ایران در نظر سنجی زیر شرکت کنید.

کوفاکتورها گروهی از مواد هستند که به آنزیم ها متصل شده و کار آن ها را تسهیل می بخشند.

کوفاکتور ها به سه دسته تقسیم می‌گردند. 


گروه پروستتیک

گروه یا ریشه پروستتیک در بیوشیمی به ساختاری می‌گویند که با اتصال‌های محکم به یک پروتئین متصل می‌شود. به عنوان مثال گروه «هِم» (به انگلیسی: Heme) در ساختار هموگلوبین یک ریشه پروستتیک است.

 

گروه یا ریشه پروستتیک می‌تواند نقش‌های عملکردی پروتئین را بر عهده بگیرد. به عنوان مثال گروه پروستتیک «هم» در پروتئین هموگلوبین نقش اصلی را در اتصال به اکسیژن دارد.

 

کوآنزیم‌ها  (co enzymes)

ترکیبات آلی هستند که با اتصالات ضعیفی (غیر کووالانتی) به قسمت پروتئینی آنزیم متصل اند. کوآنزیم‌ها مولکول‌های غیر پروتئینی و آلی هستند که از اجزای برخی آنزیم‌ها می‌باشند. آنها شامل ویتامین‌های فسفوریله شدهٔ محلول در آب و برخی مولکول‌های غیر ویتامینی و آلی دیگر مانند هم (در هموگلوبین و میوگلولین) می‌باشند.

 

به آنزیم بدون کوآنزیم، آپوآنزیم گفته می‌شود و هنگامی که کوآنزیم وارد ساختار آنزیم می‌شود، آنزیم کامل، هالوآنزیم نامیده می‌شود.

 

اکتیویتورها (activators) یونهای فلزی هستند که با اتصالات ضعیفی به قسمت پروتئینی آنزیم متصل اند و برای فعالیت تعدادی از آنزیم‌ها وجود آنها ضروری است.


انواع آنزیم ها :اکسیدوردوکتاز

در زیست‌شیمی یک اکسیدورداکتاز آنزیمی است که انتقال الکترون را از یک مولکول (احیاکننده) به مولکول دیگر (اکسیدان) کاتالیز می‌کند

 

A– + B → A + B

اکسیدوردوکتازها به بیست و دو زیرگروه قابل تقسیم بندی هستند مانند EC 1.1 یا الکل اکسیدوردوکتازها و EC 1.11 یا پروکسیدازها

 


ترانسفراز

در زیست‌شیمی یک ترانسفراز آنزیمی است که انتقال یک گروه عاملی (مثل گروه متیل یا فسفات) را از یک مولکول به مولکول دیگر کاتالیز می‌کند.

A–X + B → A + B–X

در این مثال A دهنده و B پذیرنده است و دهنده معمولاً یک کوآنزیم است.


 

هیدرولاز

آنزیمی است که آبکافت (آبکافت (به انگلیسی: Hydrolysis) یک واکنش شیمیایی است که در طی آن یک یا چند مولکول آب به یونهای هیدروژن و هیدروکسیل شکسته می‌شود که این ممکن است باعث ادامه‌یافتن حضور آن در واکنش‌های دیگری شود. در واکنش آبکافت، ممکن است همراه با تجزیهٔ آب مولکول‌های دیگری نیز شکسته شوند که طی آن گروه هیدروژن به یک قسمت و گروه هیدروکسیل به قسمت دیگر مولکول شکسته شده اضافه می شوند. هیدرولیز واکنشی است که در محیط آبی منجر به یونیزاسیون ماده می‌شود.) پیوندهای شیمیایی را کاتالیز می‌کند.

 

A–B + H۲O → A–OH + B–H


 

لیاز 

آنزیمی است که شکستن پیوندهای شیمیایی مختلف را از راه‌هایی جز آبکافت و اکسیداسیون کاتالیز می‌کند و اغلب باعث ایجاد یک پیوند دوگانه جدید یا یک ساختمان حلقوی می‌شود. برای مثال آنزیمی که تجزیه آدنوزین تری فسفات را به آدنوزین مونو فسفات حلقوی و دو فسفات کاتالیز می‌کند یک لیاز است. 

 ایزومراز (Isomerase)

آنزیمی است که تبدیل ایزومرها را به هم دیگر کاتالیز می‌کند مانند آنزیم enoyl CoA isomerase و اپی مرازها. هر دو طرف واکنش ایزومراز ایزومر یکدیگرند.


 

لیگازها (Ligase) آنزیمهایی هستند که با کاتالیز ترکیب قسمت هایی از مولکولهای اول با همه یا قسمت هایی از مولکول دیگر مولکولی بزرگتر می سازد.

 

Ab + C → A–C + b

Ab + cD → A–D + b + c


و معمولاً ATP (آدنوزین تری فسفات) مصرف می‌کند
خلاصه : 

کوفاکتور ها شامل

1) گروه پروستتیک

2) کو آنزیم

3) اکتیویتور

هستند.

آنزیم ها در 6 گروه 

1)اکسیدوردوکتاز

2)ترانسفراز

3)هیدرولاز

4)لیاز

5)ایزومراز

6)لیگاز

طبقه بندی می شوند.


لطفا اندیشه و نظر خود را در قسمت نظرات اعلام کرده و بنویسید.