این امواج می توانند از Gamma rays تا امواج رادیویی ) Radio waves ( باشند یعنی از طول موج بسیار کوتاه تا بسیار بلند.

آن چیزی که در فوتو رسپتورها ی درون چشم قابل درک است در محدوده امواج نوری) visible region ( از 400 تا nm 750 است و در همین

محدوده می توانیم رنگ های آبی تا قرمز را تشخیص دهیم. 


کمتر و بیشتر از آن برای انسان قابل درک نیست چون رسپتوری برای آن ندارد اما بعضی از حیوانات مثل مار زنگی می توانند infrared

را درک کنند یا مثلا لاک پشت UV را تشخیص می دهد.

چشم از محدوده امواج نوری می تواند دو چیز را تشخیص دهد:

1) Wavelength طول موج : تفسیر آن، رنگ هاست. (تشخیص رنگ های مختلف)

2 ) Intensity شدت : مثل تشخیص نور مهتاب تا نور آفتاب در برف )محدوده بسیار وسیعی در حد میلیون ها برابر را می تواند تشخیص

دهد.