چشم ها کاملا کروی اند. به طور کلی چشم دارای 3 لایه است:

لایه خارجی، همان سفیدی چشم، Sclera است که 6 عضله به

آن متصل شده اند و این به آن معناست که حرکت چشم بسیار

مهم است و بسیاری از قسمت های سیستم عصبی مثل عقده

های قاعده ای، مخچه، قشر مغز، هسته های موجود در تنه ی

مغزی و ... برای حرکت چشم ها فعالیت می کنند. همه ی این

فعالیت ها در چشم انجام می گیرند تا هدف مشخص بینایی یعنی قرار گرفتن تصویر بر روی fovea شبکیه حاصل شود مثل حرکات چشم، گشادی

و تنگی مردمک، چگونگی تحدب عدسی و ...


لایه دوم، Choroid یا مشیمیه است. این لایه، لایه عروقی چشم است.

چشم 2 قسمت اصلی برای تغذیه سلول ها دارد:

1 ) رگ های رتینال که سرتاسر چشم قرار گرفته اند.

2( لایه عروقی choroid که در مجاورت retina قرار گرفته است.

در چشم انواع سلول ها وجود دارند از جمله سلول های عصبی و وظیفه مهم Choroid خون رسانی به این فوتورسپتور هاست. در Retina Detachment )جدا شدن شبکیه(، Retina از choroid فاصله گرفته و چون منبع تغذیه ی فوتورسپتور ها قطع می شود، می میرند و بسیار

خطرناک است چون فوتورسپتور ها اصلی ترین سلول های عصبی در چشم اند که به نور حساس اند و تنها آن ها قادر اند تا امواج

Electromagnetic را به امواج الکتریکی تبدیل کنند.


برای ورود نور باید مدخلی وجود داشته باشد. لایه Sclera در جلوی چشم شفاف می شود و قرنیه یا cornea را تشکیل می دهد. قرنیه) mm12 ،)

شفاف ترین و حساس ترین نقطه ی بدن است و نباید هیچ گونه خراش یا آشغالی بر روی آن باشد. لایه ی choroid در جلوی چشم باز می شود.

در وسط عنبیه سوراخی به نام مردمک قرار دارد. مردمک در واقع یک فضای مجازی است. عنبیه، رنگ چشم را تعیین می کند و هر رنگدانه ای که

داشته باشد، به همان رنگ دیده می شود.

بر اساس تنگ یا گشاد شدن عضلانی که در عنبیه قرار گرفته اند، مردمک می تواند تنگ یا گشاد شود.

در پشت عنبیه، عدسی قرار گرفته است. عدسی با خم کردن امواج نوری که وارد چشم ما می شوند، آن ها را بر روی شبکیه متمرکز می کند. عدسی

توسط اجسام مژگانی به choroid متصل شده است. اجسام مژگانی هم برای تغییر تحدب عدسی، عضلاتی دارند و هم وظیفه ترشح مایع زلالیه به

داخل اتاقک خلفی و اتاقک قدامی چشم را دارند.

داخلی ترین لایه در کره چشم، شبکیه است. سیستم عصبی در این لایه قرار دارد و سیستم عصبی محیطی نیست بلکه مرکزی است. در واقع

پردازش اطلاعات در همین جا شروع می شود و تنها تبدیل امواج نورانی به الکتریکی انجام نمی گیرد و بسیاری از پردازش ها و درک ها مثل جهت

نور، میزان و شدت نور، تشخیص contrast های بینایی از همین ناحیه آغاز می شود.


دو سوم پشتی چشم، شبکیه است. جلوی چشم نیست چون امواج نوری نمی توانند به این ناحیه برسند.


سیستم عصبی در بچه های تازه متولد شده تکامل پیدا نکرده و سال ها ) 3 تا 10 سال( این تکامل ادامه دارد. )به خصوص در مورد بینایی( مثلا در

تکامل سیستم بینایی، سلول ها به جایی می روند تا بتوانند امواج نوری را دریافت کنند.

چشم باید بتواند تا امواج نوری را برروی شبکیه متمرکز کند پس باید توانایی شکست نور را داشته باشد. سرعت نور در هوا kms⁄ 300000 است و

با برخورد به قرنیه می شکند و از سوراخ مردمک عبور کرده و با برخورد به عدسی مجددا می شکند.)ضریب انکساری آن ها متفاوت است.(

اگر به طور کلی بخواهیم قدرت انکساری چشم را اندازه بگیریم یا این که چشم را به صورت یک تکه ببینیم و کل آن را باهم بررسی کنیم؛ به آن

چشم ساده یا کاهش یافته یا reduced eye می گویند.