لوسین

 ایزولوسین

 والین

 فنیل آلانین

 ترئونین

 متیونین

تریپتوفان

لیزین 

هیستیدین 

آرژنین