لطفا برای بهتر شدن شرایط داروسازی کشور و بهبود سلامت عمومی ایران در نظر سنجی زیر شرکت کنید.

رشته های اکتین و میوزین

 

اگر به تارچه های عضلانی یک فرد از طریق میکروسکوپ الکترونی نگاه شود ، دو نوع رشته های کوچک پروتئینی که مسئول حرکت عضله هستند ، قابل تشخیص خواهند بود . رشته های اکتین و میوزین رشته های نازک تر عمدتا" از اکتین و رشته های ضخیم تر عمدتا" از میوزین تشکیل شده اند.مخطط بودن تارهای عضلانی بر اثر وضعیت قرار گیری  این رشته ها است. نوار روشن I نشان دهنده ی ناحیه ای از سارکومر است که فقط رشته های نازک اکتین در آن قرار گرفته است. نوار تیره ی A نشان دهنده ی ناحیه ای است که شامل رشته های ضخیم میوزین و رشته های نازک اکتین است.