لطفا برای بهتر شدن شرایط داروسازی کشور و بهبود سلامت عمومی ایران در نظر سنجی زیر شرکت کنید.
کلیک کنید


سوبسترا ترکیبی است که واکنش جانشینی روی آن انجام می‌شود و با ویژگی حضور گروه ترک کننده در آن شناخته می‌شود. و یا به بیان دیگر ماده‌ای است که آنزیم بر آن اثر می‌کند و تحت تاثیر آنزیم‌ها، سوبسترا تغییر می‌کند و به یک یا تعدادی محصول تبدیل می‌شود. هر یک از مولکول‌های زیستی و آلی، حتی در بعضی موارد یون‌ها، می‌توانند سوبسترا باشند.

 

پیش‌ماده یا سوبسترا ماده‌ای است که آنزیم بر آن اثر می‌کند و تحت تاثیر آنزیم‌ها، سوبسترا تغییر می‌کند و به یک یا تعدادی محصول تبدیل می‌شود. هر یک از مولکول‌های زیستی و آلی، حتی در بعضی موارد یون‌ها، می‌توانند سوبسترا باشند.

 

در شیمی، یک بستر معمولا گونه شیمیایی که در یک واکنش شیمیایی، که با معرف برای تولید یک محصول واکنش نشان می دهد مشاهده شده است. در شیمی مصنوعی و آلی، بستر مواد شیمیایی مورد علاقه است که در حال تغییر است. در بیوشیمی، یک بستر آنزیم مواد که بر اساس آن یک آنزیم عمل می کند. هنگام اشاره به اصل لوشاتلیه، بستر معرف که غلظت تغییر است. بستر مدت بسیار وابسته به زمینه است.

 

در بیوشیمی، بستر یک مولکول که بر اساس آن یک آنزیم عمل می کند. آنزیم کاتالیز واکنش های شیمیایی مربوط به بستر (بازدید کنندگان). در مورد یک بستر واحد، اوراق قرضه بستر با آنزیم سایت فعال، و یک کمپلکس آنزیمی بستر تشکیل شده است. بستر به یک یا چند محصول، که سپس از سایت فعال منتشر تبدیل شده است. سایت فعال است و سپس آزاد را قبول مولکول سوبسترا است. در مورد بیش از یک بستر، این ممکن است در یک نظم خاص به سایت فعال قبل از واکنش با یکدیگر برای تولید محصولات متصل. یک بستر است به نام 'رنگزای "، در صورت افزایش می دهد به یک محصول رنگی که توسط یک آنزیم عمل کرده است. در مطالعات آنزیم محلی سازی بافتی، از محصول رنگی عمل آنزیم می تواند در زیر میکروسکوپ مشاهده در مقاطع نازک از بافت های بیولوژیکی.

 

به عنوان مثال، شکل گیری خوری (مایه ماست انعقاد) یک واکنش که بر اضافه کردن آنزیم رنین به شیر رخ می دهد است. در این واکنش، بستر پروتئین شیر (به عنوان مثال، کازئین) است و آنزیم رنین است. محصولات دو پلی پپتید که توسط برش از بستر پپتید بزرگ را تشکیل می شده اند. مثال دیگر تجزیه شیمیایی پراکسید هیدروژن توسط آنزیم کاتالاز انجام شده است. به عنوان آنزیم کاتالیزور هستند، آنها توسط واکنش های آنها انجام تغییر نکرده است. بستر (ها)، با این حال، / به محصول (ها) تبدیل شده است. در اینجا، پراکسید هیدروژن به آب و گاز اکسیژن تبدیل شده است.

 

در حالی که اولین (اتصال) و سوم (unbinding) مراحل، به طور کلی، برگشت پذیر، مرحله میانی ممکن است غیر قابل برگشت (به عنوان در رنین و واکنش کاتالاز ذکر شد) و یا قابل برگشت (به عنوان مثال بسیاری از واکنش های گلیکولیز در مسیر متابولیکی).

 

با افزایش غلظت سوبسترا، سرعت واکنش خواهد با توجه به احتمال که تعداد مجتمع های آنزیم سوبسترا افزایش خواهد یافت افزایش می دهد. این اتفاق می افتد تا زمانی که غلظت آنزیم عامل محدود کننده است.لطفا اندیشه خود را در ارتباط با این مطلب در قسمت نظرات بنویسید.