در این گروه دو اسید آمینه اسید گلوتامیک و اسید آسپارتیک قرار دارند زنجیره کناری این دو اسید آمینه به عامل کربوکسیل (COOH) ختم می‌شود. گروه R بسیار قطبی و قابل یونی شدن است بطوری که در PH فیزیولوژیک ، با از دست دادن پروتون ، به آنیون کربوکسیل تبدیل می‌گردد. در این حالت ، اسید آمینه به ترتیب اسید گلوتامیک و اسید آسپارتیک نامیده می‌شوند.

 

اسیدآسپارتیک و اسیدگلوتامیک به دلیل داشتن گروه اسیدکربوکسیلیک در زنجیره جانبی شان، دارای بار منفی اند(فرمهای باردار آنها اسپارتات و گلوتامات نامیده می شوند) و بنابراین اسیدهای آمینه اسیدی نامیده می شوند.


لطفا اندیشه خود را در ارتباط با این مطلب در قسمت نظرات بنویسید.