مونوکلونال آنتیبادی: نوعی آنتی بادی میباشد که فقط به یک اپیتوپ خاص از یک آنتیژن متصل میشود.

اهمیت مونوکلونال آنتیبادیها: ۱ - Cross reaction )واکنش متقاطع( نمی دهند. ۲ - فقط به بخشی از مولکول که سمّی میباشد متصل میشود

و سمیت آن را خنثی میکند.


سوال: چگونه میتوان یک مونوکلونال آنتیبادی ساخت؟

۱ - آنتیژن را به موش تزریق میکنیم. ۲ - B-Cell های موش را که مسئول تولید آنتیبادی هستند را جدا میکنیم )از طحال میتوان جداکرد.(

۳ - B-Cell ها را سرطانی میکنیم )به این دلیل که نامیرا شوند و به تعداد زیاد تکثیر شوند( ← برای سرطانی کردن B-Cell ها آنها را با یک

سلول سرطانی )استفاده از میِلوما( هیبرید می زنیم و به صورت تک سلولی، درون یک پلیت کشت میدهیم و شروع به تولید آنتیبادی میکنیم.

۴ - آنتیبادی هر چاهک را با آنتیزن واکنش میدهیم و هر آنتیبادی که بهتر عمل کرد را انتخاب میکنیم. ۵ - تک سلولی نامیرا و سرطانی را به همراه

آنتیبادی تولید شده درون یک تانکر بزرگ قرار میدهیم و در محیط کشت با دمای ۳۷ درجه، سلول شروع به تکثیر میکند. آنتیبادی تولید شده را

جدا کرده و تخلیص میکنیم و مراحل کنترل را انجام میدهیم و در نهایت دارو تولید میشود.


نحوه ساخت Fab : whole Antibody را استخراج می کنیم و پس از تخلیص کردن آن به کشف ساختار آمینو اسیدی میپردازیم. بر اساس توالی

آمینو اسیدی آن رمز ژن را بدست آورده و وارد پلازمید و ویروس میکنیم. ویروس را به یک سلول سرطانی نامیرا منتقل می کنیم. اما اگر پروتئین

خیلی کوچک باشد میتوانیم به جای سلول از باکتری استفاده کنیم. )تکثیر در باکتری خیلی سریعتر است( ولی در باکتری تغییرات و اصلاحات

پساترجمهای وجود ندارد. )ساختار و در نتیجه عملکرد پروتئین، دلخواه نخواهد بود.(

کاربرد آنتیبادی:

۱ ( شناسایی فنوتیپ: تشخیص خصوصیات ظاهری سلول؛ مثلا T cell های تنظیمی CD4 و CD25 دارند.

این کار )شناسایی و استخراج( توسط دو دستگاه فلوسایتومتری و math سایتومتری انجام میشود.

فلوسایتومتری: سلول ها در یک جریانی حرکت میکنند و بر اساس طول موج دریافت شده از سلول، مولکولهای سطحی سلولها شناسایی میشوند.

)به هر ملکول سطحی یک رنگ ویژه اختصاص میدهیم( تا ۲۰ پارامتر را میتواند بررسی کرد. )برای مثال جهت جدا کردن سلولهای CD4 ؛

آنتیبادی ضد CD4 داریم که رنگ سبز به آن متصل است، به دستگاه برنامه می دهیم که هرگاه رنگ سبز دید، سلول را نگه دارد در غیر این صورت

مابقی را دور بریزد.(