پپتیدوگلیکان دیواره ی سلولی باکتری توسط یک سری آنزیم)مربوط به خود سلول( تخریب و دوباره ترمیم می شود.پنی سیلین روی آن آنزیم

هایی تاثیر میگذارد که سبب ساخت چیدمان این آجرها روی هم میشود؛به این آنزیم ها پنیسیلین باندینگ پروتئین (PBP) میگویند )چون

جایگاه اتصال پنی سیلین این پروتئین ها است(.پنیسیلین موجود در طبیعت از نوع G است و به صورت تزریقی مصرف میشود و قابل مصرف

به صورت خوراکی نیست. اما مردم بیشتر به مصرف خوراکی دارو تمایل دارند )علی رغم اینکه در بعضی نقاط به علت عقاید سنتی به مصرف

موضعی یا تزریقی آن متمایل اند( که برای مصرف آن به صورت خوراکی، باید ساختار آن تغییر کند.


لطفا برای بهتر شدن شرایط داروسازی کشور و بهبود سلامت عمومی ایران در نظر سنجی زیر شرکت کنید.