توانایی مجموعه عدسی و لایه های شفاف چشم، برای شکست دادن نور و انداختن آن بر شبکیه را قدرت انکساری چشم

گویند. واحد آن دیوپتر D است.


فاصله کانونی چشم بر حسب متر : f قدرت انکساری بر حسب دیوپتر : d = 1/f عکس فاصله ی کانونی بر حسب متر

با توجه به این که فاصله کانونی چشم در حال استراحت یعنی زمانی که focus وجود ندارد و اشیاء متمرکز بر روی فاصله 6 متر یا بیشتر دیده می

شوند ، 17 میلیمتر است ؛ پس: D=59


بر اساس تعاریف اپتیکی فیزیک ، اگر چند عدسی را پشت سر هم قرار بدهیم؛ آنگاه

توان کلی آن ها برابر است با جمع جبری دیوپتر تک تک عدسی ها .) باتوجه به اینکه

عدسی های همگرا توان + ، وعدسی های واگر توان دارند.( یعنی : D=D1+D2+D3

دلیل این که قدرت انکساری قرنیه ) cornea ( بیشتر از عدسی ) Lens ( است؛ این است که نور هنگام ورود به قرنیه با سرعت kms⁄ 300000 از

هوا وارد محیط مایع می شود پس نور هنگام ورود به قرنیه ، دچار شکست بیشتری می شود اما هنگام ورود به عدسی از محیط مایع وارد محیط

تقریبا ژله ای می شود. ) علی رغم اینکه ضریب شکست عدسی ) 1.4 ( بیشتر از قرنیه ) 1.38 ( است.


واضح است که در قرنیه شکست بیشتری داریم.) به دلیل تغییر شدید در سرعت نور( ولی اهمیت عدسی به دلیل تغییر تطابق و ضخامت خود، و

تنظیم فاصله کانونی چشم بیشتر است. به طور مثال وقتی می خواهیم اجسام نزدیک را ببینیم، با تغییر فاصله کانونی خود )تغییر تحدب(، توان

چشم )قدرت انکساری( را افزایش می دهد. )از D +20 به D +34 ( یعنی هر چقدر جسم را به چشم نزدیک کنیم؛ عدسی خود را محدب تر می

کند.


عدسی چشم ما همواره یا flat )برای اشیاء بیشتر از 6 متر( است با قدرت انکساری D +20 یا محدب با قدرت انکساری حداکثر D +59 .

 مقعر نمی شود.

 عدسی چشم از پروتئین تشکیل شده است و بسیار شفاف و ویسکوز )منعطف( است.

 ماهیچه های مژگانی که در شکل زیر می بینید ، هنگام نزدیک شدن یک جسم به چشم، تحت تاثیر فیبرهای عصبی ، انحنای خود را

بیشتر می کنند؛ تا جسم هم چنان واضح دیده شود.


پیر چشمی: از دست دادن توانایی انعطاف عدسی چشم و سپس از دست دادن تغییر قدرت انکساری یا تغییر انحنا. به بیان دیگر ثابت شدن اندازه

فاصله کانونی عدسی چشم. در نتبجه برای دیدن اشیاء یا باید سر را عقب یا جلو برد و یا شیء را جابه جا کرد.