استرول ها هر یک از الکل‌های مربوط به یک گروه از الکل‌های حلقوی جامد؛ مثل، کلسترول و فیتوسترول که به‌طور وسیع در بافت‌های حیوانی و گیاهی منتشر می‌باشند. استرول‌ها خنثی و نسبتاً پایدار بوده و بخشی از آنها به‌صورت آزاد و بخش دیگر به‌صورت استری شده با اسیدهای چرب پر کربن یافت می‌شوند. استرول‌ها اهمیت بیولوژیکی فراوان دارند، زیار تأثیر پرتو (اشعه ماوراء بنفش) بعضی از آنها تبدیل به ویتامین (D) می‌شوند.

چشمک  استرولها بعنوان یکی از ترکیبات غیرقابل صابونی شونده و خنثی در صنعت روغن با نقطه ذوب بالا هستند و همگی آنها از اسکوالن تولید می شوند.
 استرول به دو صورت حیوانی ( زئواسترول) و گیاهی (فیتوسترول)وجود دارد. شاخص استرول حیوانی کلسترول است اما منشا گیاهی استرول در روغن های گیاهی موجود است که میتوان کامپسترول، استیگماسترول، براسیکاسترول را نام برد.
 این ترکیبات بعنوان مواد غیرگلیسریدی کم اهمیت در روغن های تصفیه نشده میباشند. که در طی مرحله بی بو یا کریستالیزاسیون جزء به جزء از روغن در طی فرایند تصفیه جداسازی میشوند.

 در فرایند بی بو کردن دو نوع افت در روغن در طی فرایند دیده میشود. که شامل افت توسط تقطیر و افت توسط کشیده شدن در بخار است.
در افت توسط تقطیر به دلیل انکه فراریت استرول و سایر مواد غیرقابل صابونی در روغن کمتر از اسیدچرب آزاداست  این ترکیب بعنوان بخش مهمی از مواد چرب تقطیر شده را تشکیل میدهد.دانلود PDF : دریافت


لطفا اندیشه خود را در ارتباط با این مطلب در قسمت نظرات بنویسید.