آمینو اسید ها با زنجیره R غیر قطبی

در این دسته 8 اسید آمینه قرار می‌گیرند. این اسید آمینه به علت نداشتن گروههای باردار یا قطبی بسیار آب گریز بوده و به آب گریزی نیز معروف‌اند. آلانین سر دسته این گروه بوده و پس از گلیسین ساده‌ترین اسید آمینه یاخته‌ای است. آلانین در بخش R خود یک گروه متیل دارد. با افزوده شدن عوامل متیل اضافی به آلانین ، اسیدهای آمینه دیگر مانند والین ، لوسین و ایزولوسین ساخته می‌شوند. زنجیره کناری می‌تواند ساده یا منشعب باشد.
میزان آب گریزی از آلانین به طرف ایزولوسین افزایش می‌یابد. اسیدهای آمینه تریپتوفان و فنیل آلانین در زنجیره کناری خود عامل حلقوی مانند فنیل و ایندول دارند. اسید آمینه متیونین در گروه R واجد یک عامل گوگردی است که بوسیله یک گروه متیل پوشیده می‌شود. پرولین از اسیدهای آمینه ویژه‌ای است که چون در آن عامل آمین متصل به کربن آلفا با زنجیره کناری به صورت حلقه درآمده است از بقیه اسیدهای آمینه مستثنی می‌شود، در نتیجه پرولین را ایمنو اسید می‌نامند. 

 


اسیدهای آمینه دارای گروه جانبی غیر قطبی و آلیفاتیک :

 اسیدهای آمینه این گروه دارای گروه جانبی غیر قطبی آبگریز هستند. آلانین، والین، لوسین و ایزولوسین اسیدهای آمینه‌ای هستند که گروه جانبی آنها در محیط آبی موجود در شرایط معمول بدن تمایل به دوری از مولکول‌های آب داشته و به وسیله برهمکنش‌های آبگریز مبادرت به تشکیل خوشه‌های آبگریز در درون پروتئین می‌دهند.

 


گلیسین به عنوان کوچکترین اسید آمینه، علیرغم ساختار غیر قطبی خود، به دلیل ساختمان بسیار کوچک خود، نقشی در برهمکنش‌های آبگریز ندارد.


  متیونین به عنوان یکی از دو اسید آمینه دارای گوگرد در ساختار خود، دارای یک گروه تیواتر غیر قطبی در زنجیر جانبی خود است.


پرولین اسید آمینه‌ای است که
 بر خلاف سایر اسیدهای آمینه، دارای ساختار خاصی بوده و گروه آمینوی آن با اتصال به زنجیر جانبی منجر به کاهش انعطاف پذیری آن شده و بر این اساس از آن در مناطق خاص پروتئینی که نیاز به عدم انطاف پذیری است، استفاده می‌شود.


لطفا اندیشه خود را در ارتباط با این مطلب در قسمت نظرات بنویسید.