دو نوع تظیم وجود دارد.

1 ) تنظیم تبدیل IMP به GTP یا ATP : برای این

که IMP به GMP تبدیل شود، این مسیر به ATP

وابسته است؛ و برعکس؛ تبدیل شدن IMP به ATP

وابسته به GTP است. به این ترتیب تبدیل IMP به

این دو توسط یکدیگر محدود میشود. به این صورت که

اگر GTP کاهش پیدا کند، مسیر تبدیل به ATP

مختل میشود تا زمانی که غلظت GTP به حد مورد

نیاز برسد؛ و برعکس.

2 ) تنظیم کلی مسیر:

افزایش غلظت هرکدام از محصولات انتهایی ) AMP/ADP/ATP/GMP/GDP/GTP ( با اثر مهاری بر روی آنزیمهای آمیدوترنسفراز و

ریبوز- 5 -فسفاتپیروفسفوکیناز، سنتز را کنترل میکند )مکانیسم مهار پسنورد / Feed Back Inhibition .)

از طرفی فسفوریبوزیلپیروفسفات، فعالکنندهی آنزیم آمیدوترنسفراز است و هنگامی که فسفوریبوزیلپیروفسفات زیاد باشد، با مکانیسم Feed Forward Acvtivation باعث فعال شدن آمیدوترنسفراز و پیشرفت واکنش میشود.پورینها:

در این مسیر باز آلی از قبل وجود دارد و فسفوریبوزیل به آن اضافه میشود و به نوکلئوتید تبدیل میشود.

1 ) در تبدیل آدنین به نوکلئوتید، آنزیم "آدنینفسفوریبوزیلترنسفراز"، مولکول فسفوریبوزیل را به آدنین اضافه میکند و AMP تولید میشود.

2 ) هیپوگزانتین و گوانین با کمپلکس آنزیمی مشترک به نام "هیپوگزانتین-گوانینفسفوریبوزیلترنسفراز" یا HGPRT به IMP و GMP

تبدیل میشوند.  تبدیل IMP به GMP یا AMP . )این واکنش چون تبدیل 2 باز آلی را به عهده دارد، مهمتر است(.

نکته: نقص در آنزیم HGPRT باعث بیماری لش - نیهان ) Lesch-Nyhan Syndrome ( میشود که نوعی بیماری ژنتیکی با شیوع کم

است. این بیماران تمایل به خودخوری دارند و اسید اوریک خونشان بالا است.

تجزیه و دفع پورینها )کاتابولیسم(:

1 ) AMP به وسیله 5’ -نوکلئوتیداز به آدنوزین تبدیل میشود.  آدنوزین

بهوسیله دآمیناز گروه آمین خود را از دست میدهد و هیپوگزانتین تشکیل

میشود. بهوسیله آنزیم گزانتیناکسیداز به گزانتین / زانتین تبدیل میشود.2 ) GMP بهوسیله 5’ -نوکلئوتیداز

به گوانوزین تبدیل میشود.  گوانوزین به وسیله نوکلئوزیداز

به گوانین تبدیل میشود و

گوانین بهوسیله دآمیناز گزانتین

میدهد.

گزانتین حاصله از هر دو واکنش

بهوسیله گزانتیناکسیداز به

اسیداوریک تبدیل میشود، که

در انسان، ترکیب دفعی نهایی

حاصل از کاتابولیسم پورینها

است. در پرندگان و ماهیها

اسیداوریک بازهم تجزیه

میشود و به وسیله آنزیم اورات-

اکسیداز به آلانتوئین تبدیل میشود و نهایتا به شکل آمونیاک یا آلانتوئین دفع میشود.

بیماری نقرس ) gout (: اسیداوریک بالای خون در بافتهای نرم مثل مفاصل و غضروف رسوب

میکند و منجر به التهاب و دفرمهشدن مفاصل میشود. اسیداوریک میتواند به شکل کریستال

سوزنی شکل در بیاید و این کریستالها میتواند در کلیهها و مجاری ادراری رسوب کند و منجر

به سنگ کلیه شوند.

مولکولی به نام "آلوپورینول" آلانوگ هیپوگزانتین است و ساختاری مشابه آن دارد )تفاوت در جایگاه یک نیتروژن(. آلوپورینول به عنوان

مهارکننده کمپلکس آنزیمی گزانتیناکسیداز جلوی تبدیل گزانتین به اسیداوریک )یا هیپوگزانتین به گزانتین( را میگیرد و اسیداوریک خون

کاهش مییابد. پرهیز از گوشت قرمز در کنترل بیماری موثر است.

بعضیاز بیماریها، بیماریهای زمینهای نقرس محسوب میشوند؛ مثلا فردی که در اثر دیابت مشکلات کلیوی دارد، دفع اسیداوریک در بدنش

دچار مشکل میشود و نقرس تشدید میشود.

نکته: آنزیم گزانتیناکسیداز یک متالوآنزیم است و در ساختارش عنصر مولیبدن وجود دارد؛ یعنی کوفاکتور فلزی دارد.

خودکشی آنزیم: نوعی مکانیسم مهارکنندگی در آنزیمها است. با اتصال یک آنزیم به یک ترکیب شیمایی، مسیر متابولیک طوری تغییر میکند،

که سبب مهار آنزیم شود. با اتصال گزانتیناکسیداز به آلوپورینول، اکسیپورینول تولید میشود که منجر به مهار گزانتیناکسیداز میشود.