توضیحات ابتدایی و اطلاعات آماری و مقدمات مربوط به محصولات ایمونولوژی:

بازار تولید دارویی دنیا در سال 2015 : آمریکا ۵۸ ٪ ، ژاپن ۸ ٪ ، اروپا ۲۳ ٪، بقیه دنیا ۱۰ ٪

جهت قرار گرفتن ایران در بین کشورهای اصلی تولید کننده دارو، دانشجویان و اساتید ابتدا باید آن را ثبت اختراع کرده و در مرحله بعد به شکل مقاله

در مجلات چاپ کنند. )تولید علم داریم ولی ثبت اختراع نداریم.(

مراحل تولید دارو: ۱ ( کشف موضوع و ثبت آن در وهلهی اول ۲ ( آزمایش برروی موشها وحیوانات ۳ ( آزمایشات بالینی ) clinical trial ( که در

چهار مرحله انجام میشود:

Clinical trial 1 : تزریق دوز پایین دارو به افراد داوطلب سالم و تست کردن میزان سمی بودن دارو در خون آنها.

Clinical trial 2 : به تعداد محدودی از بیماران تزریق میکنیم و میزان تأثیرگذاری را میسنجیم.

Clinical trial 3 : اگر نتیجه در مرحلهی دوم مثبت بود، بررسی میکنیم که چه دوزی را در جمعیت بزرگتر باید تزریق نمود.

Clinical trial 4 : بررسی اثر دارو بر روی بیماریهای مختلف و وجود یا عدم وجود تداخل با داروهای دیگر.

علل عدم کشف و تولید دارو در ایران:

۱ ( عدم ارتباط صنعت و دانشگاه ۲ (نیاز به سرمایهی مالی هنگفت ۳ ( عدم ارتباط مراحل مختلف علومپایه، پیشبالینی و بالینی با یکدیگر

هیچ حرفه و علمی بدون محصول ارزش ندارد. Anything without product is useless

محصولات ایمونولوژیک: ۱ (واکسن ۲ ( آنتیبادی ۳ ( سلولها )لنفوسیتها( ۴ (سایر محصولات )سایتوکاین، فاکتور رشد و ...(

 واکسن: تحریک سیستم ایمنی بهوسیله یک آنتیژن بیگانه و آمادهسازی بدن برای مقابله ثانویه با همان آنتیژن )در واقع، منظور از آنتیژن

ایمونوژن است.)