سایتومتری: ۱۰۰ پارامتر را میتواند بررسی کند. آنتیبادی به فلزات با وزن مولکولی مختلف متصل می شود. برای مثال میزان آهن موجود

در نمونه اندازه گیری میشود )که آهن به CD4 متصل شده است.( با استفاده از میزان اندازهگیری شده آهن، مقدار CD4 مشخص میشود.

)جهت جداکردن سلول های CD4 ؛ آنتی بادی ضد CD4 را به آهن متصل میکنیم که آن هم به CD4 متصل است، و آهنربا را کنار لوله قرار

میدهیم بنابراین سلولهای CD4 به دیواره لوله چسبیده و بقیه سلولها خارج می شود و در مرحله آخر سلولهای CD4 استخراج میشوند.(

2 ( تشخیص بیماریها: تشخیص بیماری و نوع سلولهای هر بیماری از طریق تفاوت در مقدار سلولهای مختلف بیماری را تشخیص می دهد. برای

تشخیص سرطان، نتیجه پیوند عضو و... به کار میرود.

)تشخیص این موضوع که احتمال پس زدن پیوند چقدر است و ارزیابی میزان داروی مورد نیاز برای جلوگیری از ردّ پیوند(

در کیتهای تشخیصی متنوعی از تشکیل رسوب ) Immuno-precipitation ( استفاده میشود. تشخیص بیماریها در سطح بافت انجام میشود.

درمورد انسان تمامی این فعالیت ها باید در محیط استریل انجام شود که توسط دستگاه کلینیمکس قابل انجام است.

 سایتوکاینها و فاکتورهای رشد: پروتئین های ریز و سیگنالهایی هستند که از سلولهای مختلف بیان و آزاد می شوند. کارایی زیادی

دارند. )تاثیر در تکثیر و تمایز و بلوغ سلولها ، کموتاکسی، تغییر در پروتئینهای غشایی و ...(

کموتاکسیس ) Chemotaxis ( : سلول بر اساس رسپتور و سیگنال مسیر خود را پیدا میکند.


در محیط حقیقی )بدن جانداران( حرکت سایتوکاینی به دو علت پیچیدهتر از محیط

آزمایشگاهی میباشد:

۱ ( بهجای یک نوع، چندین نوع سایتوکاین وجود دارد.

۲ (سلولها با برهمکنشهای خود )صحبت کردن( اطلاعات دقیقی از محل سایتوکاین به سلولهای

دیگر میدهند.

سلولهای دندریتیک به انواع سلولهای دیگر از جمله لنفوسیتهای T ، سیگنال میدهند و آنها را از محل سایتوکاین باخبر میسازند.

 سلولدرمانی: روشی بهتر و بنیادیتر نسبت به تزریق مونوکلونال آنتیبادی است. درمان، شخصمحور می شود و اثربخشی بهتری دارد.

البته اهمیت مبحث سلولدرمانی در بیماریهای مزمن با دورهی درمانی بلندمدت نسبت به بیماری حاد بیشتر و بارزتر است.

مشکلات و چالشهای سلولدرمانی: ۱ (هزینهی بسیار زیاد ۲ ( نگهداری سلولها در شرایط دشوار تا زمانیکه از آنها استفاده شود ۳ ( ممکن است

سلولهای خودی را نیز در شرایطی نابود کند.

در فعالیتهای غیرعادی سیستم ایمنی بدن دو حالت وجود دارد:


1) سیستم ایمنی بیش از حد فعال باشد: درمان با تزریق regT و regB برای مهار سیستم ایمنی

2 - سیستم ایمنی تضعیف شده باشد: مانند سرطان که سیستم ایمنی بعضاً تومورهای سرطانی را شناسایی نمیکند. )انواع خاصی ملکول سطحی

روی این سلول ها بیان شده است که از شناسایی این سلولهای توموری توسط سیستم ایمنی ممانعت به عمل میآورند.(

درمان: دندریتیکسلهای فعال و تهاجمی را با سلولهای سرطانی )بههمراه آنتیژنهای آنها( کشت داده و به DC ها یاد داده میشود که

پروتئینهای بیان شدهی روی سطح این سلولها بیگانهاند، سپس با تزریق آنها به بدن و فعال کردن cellT و cellB ها درمان آغاز میشود. )از این

فعالیت تحت عنوان DC vaccination یاد میشود.(

 یکی از چالشهای سلول درمانی: سلولی که به بدن تزریق میشود، معلوم نیست که همان ویژگیها را حفظ کند و مطابق انتظارت عمل کند؛

در شرایطی regT مهاری میتواند به h17T که پاسخ التهابی را سبب میشود، تبدیل شود. در واقع به جای عملکرد مهاری و تنظیمی، عملکرد التهابی از

خود نشان میدهد.