انواع مختلف واکسن:

۱ ( زنده تخفیف حدت یافته )تکثیر میشود و در درازمدت اثر بهتری میگذارد.( ۲ ( میکروب کشته شده )نیازمند چند مرتبه تزریق، کم خطرتر(

۳ ( واکسن subunit : به جای تزریق یک ویروس کامل، از اجزایی که در سطح پاتوژن وجود دارد استفاده میشود. مثل واکسن هپاتیت

۴ ) DNA vaccine : هدف تولید این واکسن ایجاد یک اثر طولانیمدت است. )در این روش، DNA پاتوژن مورد نظر را از روی پروتئینهای سطحی

آن میسازیم و آن را تزریق میکنیم.(

واکسیناسیونهای موفق در دنیا : ۱ ( آبله ۲ ( فلج اطفال

شرایط یک واکسن موثر:

۱ ( نباید خود، عامل یک بیماری سخت و کشنده باشد ) cross reaction ندهد.( ۲ ( توانایی تحریک B cells و T cells را داشته باشد.

۳ ( تاثیر بلندمدت داشته باشد و خاطره تولید کند. بدون تولید خاطره عملا فاقد اثر است. ۴ ( ارزان و در دسترس باشد. ۵ (با یک بار تزریق پاسخدهد.


 آنتی بادی: از جنس پروتئین است و آنتیژن را شناسایی میکند و به آن متصل میشود.


باعث اپسونیزیشن میشود و فاگوسیتوز میکروب را افزایش میدهد، همچنین آنتیژن را خنثی میکند. ( Neutralization )

 ناحیه Hinge آنتیبادی باعث افزایش انعطافپذیری و در نتیجه افزایش کارایی آن مییابد.

آنتیبادیها پیوند دیسولفید دارند که از پیوندهای بسیار قوی محسوب میشود؛ درنتیجه با وجود انعطاف پذیری به شدت پایدار میباشد.

الزام پایدار بودن ساختار آنتیبادی، کاهش سستی پیوندها )جلوگیری از تغییر ساختار آنتیبادی( و عدم جدایی اجزای آن از یکدیگر و اتصال موفق به

آنتیژن است. همچنین ممکن است به جای اتصال به عامل بیگانه به سلولهای خودی متصل شود. علت دیگر این است که آنتیبادی بتواند فشار

موجود در رگ را تحمل کند و متلاشی نشود.


جهت تولید آنتیبادی تنها Fab را میسازند؛ به این علت که یکی از اهداف تولید آنتیبادی خنثیسازی است، که قسمت Fab این عمل را انجام

میدهد. با تولید Fab هزینهها کاهش یافته و بهصرفهتر میباشد و اینکه اندازهی Fab کوچکتر است و میتواند در همه جا پخش شود.